Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

57.—(1) Εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η Τράπεζα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

(2) Η Τράπεζα καθορίζει το καθαρό κέρδος ή την καθαρή ζημιά της για κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα με εγκεκριμένες λογιστικές αρχές, οι οποίες καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

Νοείται ότι κέρδη ή ζημιές που τυχόν προκύπτουν από τη μεταβολή των τιμών των ξένων νομισμάτων και πολύτιμων μετάλλων έναντι της λίρας, αποκλείονται από τον υπολογισμό των ετήσιων κερδών ή ζημιών της Τράπεζας και πιστώνονται ή χρεώνονται, ανάλογα με την περίπτωση, σε ειδικό λογαριασμό.

(3) Η Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει πριν το τέλος κάθε μήνα, συνοπτική κατάσταση ισολογισμού, ο οποίος ίσχυε κατά το τέλος του αμέσως προηγούμενου μήνα.