Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

57.—(1) Εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η Τράπεζα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

(2) Η Τράπεζα καθορίζει το καθαρό κέρδος ή την καθαρή ζημιά της για κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα με εγκεκριμένες λογιστικές αρχές, οι οποίες καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο για το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει στο βαθμό που είναι δυνατό να εφαρμοσθούν τις αρχές που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει πριν το τέλος κάθε μήνα, συνοπτική κατάσταση ισολογισμού, ο οποίος ίσχυε κατά το τέλος του αμέσως προηγούμενου μήνα.