Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο

58.—(1) Η Τράπεζα έχει αποθεματικό, καλούμενο «Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο», το οποίο σχηματίζεται με παρακράτηση από τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Συμβούλιο με κριτήριο τη διασφάλιση της διαρκούς και εύρυθμης λειτουργίας της Τράπεζας και της απαραίτητης οικονομικής ανεξαρτησίας για επίτευξη των σκοπών της.

(2) Το Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου δύναται να χρησιμοποιηθεί για-

(α) Έκδοση νέου κεφαλαίου·

(β) διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών

(γ) αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών της Τράπεζας.