Σκοποί της Τράπεζας

5.-(1) Πρωταρχικός σκοπός της Τράπεζας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.

(2) Χωρίς επηρεασμό του πρωταρχικού της σκοπού και υπό τον όρο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 105 της Συνθήκης, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική του Kράτους.