Τράπεζα ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

5Α.-(1) Η Τράπεζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού  Συστήματος  Κεντρικών  Τραπεζών καιενεργεί καθ’ όσον αφορά τις αρμοδιότητες του εν λόγω Συστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(2) Η Τράπεζα συμβάλλει, ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, στην εκτέλεση των καθηκόντων και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται ή εκχωρούνται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις της Συνθήκης ή του Καταστατικού.