Έδρα,αντιπρόσωποι της Τράπεζας

4.—(1) Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας βρίσκονται στη Λευκωσία.

(2) Η Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε να ιδρύει και να καταργεί περιφερειακά γραφεία στη Δημοκρατία ανάλογα με τις ανάγκες της.

(3) Η Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε να διορίζει και να ανακαλεί το διορισμό αντιπροσώπων ή ανταποκριτών της στη Δημοκρατία ή αλλού.