Λειτουργία της Τράπεζας

3. Η Τράπεζα συνεχίζει να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο με συνεχή διαδοχή και ίδια κοινή σφραγίδα, ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο ως ενάγουσα ή εναγομένη, εξουσία κτήσης, σύναψης συμβάσεων, κατοχής και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και εξουσία να διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.