Συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

54.—(1) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7, ο Διοικητής δυνατό να καλείται και να παρίσταται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου ή αρμόδιων επιτροπών του Υπουργικού Συμβουλίου όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (4) του άρθρου 105 της Συνθήκης, για κάθε σχέδιο ή πρόταση νόμου που αφορά τις αρμοδιότητες της Τράπεζας ζητείται η γνώμη της:

Νοείται ότι η Τράπεζα δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς την Κυβέρνηση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της.