Συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

54.—(1) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7, ο Διοικητής δυνατό να καλείται και να παρίσταται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου ή αρμόδιων επιτροπών του Υπουργικού Συμβουλίου όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας.

(2) Για κάθε σχέδιο ή πρόταση νόμου που αφορά τις αρμοδιότητες της Τράπεζας ζητείται η γνώμη της:

Νοείται ότι η Τράπεζα δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς την Κυβέρνηση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της.