Έκθεση για τη νομισματική πολιτική στον Πρόεδρο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων

55.—(1) Τηρουμένης της παραγράφου 5 του Άρθρου 119 του Συντάγματος, η Τράπεζα καταθέτει κατ' έτος, έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 108 της Συνθήκης και των άρθρων 10.4 και 38 του Καταστατικού, ο Διοικητής, εφόσον κληθεί αρμοδίως προς τούτο, εμφανίζεται ενώπιον των επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να τις ενημερώσει για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τράπεζας.