Έκθεση για τη νομισματική πολιτική στον Πρόεδρο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων

55.—(1) Τηρουμένης της παραγράφου 5 του Άρθρου 119 του Συντάγματος, η Τράπεζα καταθέτει κατ' έτος, έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Ο Διοικητής, εφόσον κληθεί αρμοδίως προς τούτο, εμφανίζεται ενώπιον των επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να τις ενημερώσει για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τράπεζας.