Συμβουλές προς την Κυβέρνηση

53.—(1) Η Τράπεζα δύναται να παρέχει συμβουλές στην Κυβέρνηση καθώς και στον Υπουργό, για οποιοδήποτε θέμα που κατά τη γνώμη της ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη των σκοπών της ιδίας, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 5.

(2) Η Κυβέρνηση καθώς και ο Υπουργός δύνανται να ζητούν από την Τράπεζα την παροχή στοιχείων σχετικά με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες ή συμβουλές για οποιαδήποτε ειδικά μέτρα είναι δυνατό να ληφθούν, καθώς και ενημέρωση για τη γενική κατάσταση του χρήματος και του τραπεζικού συστήματος.