Μη καταβολή τόκου από την Τράπεζα

52.—(1) Η Τράπεζα δεν καταβάλλει τόκο για τις καταθέσεις που κρατεί σύμφωνα με την παράγραφο (α) του άρθρου 51.

(2) Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η Τράπεζα δε λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει στην Κυβέρνηση.