Χορήγηση άδειας και εργασίες πιστωτικού ιδρύματος

15Α.  Οι αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας καθώς και για την άσκηση εργασιών πιστωτικού ιδρύματος λαμβάνονται από το Διοικητή με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.