Αδειοδότηση Τραπεζών

15Α. Οι αποφάσεις για την αδειοδότηση τραπεζών καθώς και για την άσκηση τραπεζικών εργασιών λαμβάνονται από το Διοικητή με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.