Οδηγίες Συμβουλίου

16. Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες-

(α) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 20, προς επίτευξη των κατά το άρθρο 5 σκοπών και των κατά το άρθρο 6 αρμοδιοτήτων ή και για τη ρύθμιση της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών·

(β) για την οργάνωση και τη διαδικασία λειτουργίας του-

(γ) με τη σύσταση του Διοικητή για την οργάνωση της Τράπεζας, για τον καθορισμό των όρων υπηρεσίας όλων των υπαλλήλων της Τράπεζας και για τη ρύθμιση των εξουσιών και των καθηκόντων τους καθώς και θέματα προσλήψεων, προαγωγών και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.