Οδηγίες Συμβουλίου

16. Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες-

(α) Για τη ρύθμιση της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής-

(β) για την οργάνωση και τη διαδικασία λειτουργίας του-

(γ) με τη σύσταση του Διοικητή για την οργάνωση της Τράπεζας, για τον καθορισμό των όρων υπηρεσίας όλων των υπαλλήλων της Τράπεζας και για τη ρύθμιση των εξουσιών και των καθηκόντων τους καθώς και θέματα προσλήψεων, προαγωγών και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.