Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

15.—(1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες-

(α) Να εποπτεύει τη διαχείριση της Τράπεζας-

(β) να καθορίζει και να εφαρμόζει την πολιτική της Τράπεζας σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 για όλα τα θέματα που αφορούν την Τράπεζα, εκτός των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

(2) Για την επίτευξη των βασικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) το Συμβούλιο δύναται να ενασκεί όλες τις προς τούτο συνεπαγόμενες αρμοδιότητες.

(3) Το Συμβούλιο δύναται εκάστοτε να αναθέτει με απόφασή του οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του στο Διοικητή υπό τέτοιους όρους και για τέτοιες περιόδους, όπως το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.