Αμοιβή η οποία συνιστά συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας ΟΕΕ

20B.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, η μεταβλητή αμοιβή ατόμου που εργοδοτείται στη Δημοκρατία-

(α) Από Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής “ΔΟΕΕ”). ή

(β) από εταιρεία στην οποία ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής “ΟΕΕ”) που διαχειρίζεται. ή

(γ) από ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ,

η οποία συνιστά συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας του ΟΕΕ (carried interest) υπόκειται σε φόρο συντελεστή ύψους οκτώ τοις εκατό (8%).

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση-

(α) Ατόμου που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία (3) από τα  πέντε (5) φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότησή του στη Δημοκρατία· και

(β) ατόμου που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία κατά το έτος που προηγείται του έτους που άρχισε η εργοδότησή του και του οποίου η εργοδότηση στη Δημοκρατία, από ΔΟΕΕ ή από εταιρεία στην οποία ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή από ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, άρχισε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2018.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται-

(α) Μόνο στην περίπτωση ατόμου το οποίο με την έναρξη της εργοδότησής του από ΔΟΕΕ ή από εταιρεία στην οποία ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή από ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ καθίσταται κάτοικος της Δημοκρατίας,

(β) μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων (identified staff), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και σε κατηγορίες υπαλλήλων εταιρείας στην οποία ο ΔΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ ή του ίδιου του ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, αντίστοιχα,

(γ) στην περίπτωση που το δικαίωμα συμμετοχής επί της δημιουργίας υπεραξίας του ΟΕΕ χορηγείται εφόσον η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ υπερβαίνει το ποσό της αρχικής επένδυσης των επενδυτών,

(δ) για κάθε άτομο για περίοδο δέκα (10) ετών, συνολικά, σε μία ή περισσότερες εργοδοτήσεις, περιλαμβανομένων του έτους έναρξης και του έτους τερματισμού της εργοδότησης:
Νοείται ότι, μετά τη συμπλήρωση της περιόδου των δέκα (10) ετών, συνεχόμενων ή μη, το άτομο φορολογείται με βάση τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και του Μέρους V.

(4) Το ελάχιστο ποσό φόρου που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά έτος.

(5) Η αμοιβή ατόμου που φορολογείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα για σκοπούς φορολόγησης του εισοδήματος.

(6) Σε περίπτωση που η συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας του ΟΕΕ καταβάλλεται υπό μορφή τίτλων, η αξία της ισούται με την αγοραία αξία των παραχωρηθέντων τίτλων κατά την ημερομηνία που η κυριότητά τους περιέρχεται στο άτομο μείον οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε από το άτομο για την απόκτησή τους.

(7) Άτομο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται, για κάθε φορολογικό έτος που εμπίπτει στην περίοδο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), να επιλέγει να φορολογείται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και του Μέρους V:Νοείται ότι, στην περίπτωση που άτομο επιλέξει να φορολογηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι απαλλαγές που προβλέπονται στα εδάφια (21) και (23) του άρθρου 8 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

(8)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας του ΟΕΕ (carried interest)» σημαίνει μερίδιο στα κέρδη του ΟΕΕ που περιέρχεται στους υπαλλήλους του ΔΟΕΕ ή της εταιρείας στην οποία ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή του ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, είτε άμεσα από τον ίδιο τον ΟΕΕ είτε μέσω του ΔΟΕΕ, ως αμοιβή για τη διαχείριση του ΟΕΕ, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε μερίδιο στα κέρδη του ΟΕΕ που περιέρχεται στους εν λόγω υπαλλήλους ως αναλογική απόδοση επί οποιασδήποτε επένδυσής τους στον ΟΕΕ.

(β) Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν άρθρο και δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.