Σύνταξη χηρείας

20Α. Το εισόδημα ατόμου από σύνταξη χηρείας, το οποίο καταβάλλεται -

(α) με βάση το άρθρο 41 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου· ή/και

(β) με βάση σχέδιο συνταξιοδότησης, το οποίο διέπεται από Κανονισμούς που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο· ή/και

(γ) από ταμείο επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

και το οποίο υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται δυνάμει του Δευτέρου Παραρτήματος, φόρος με συντελεστή προς μηδέν τοις εκατόν (0%), υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή προς είκοσι τοις εκατόν (20%):

Νοείται ότι, το εισόδημα αυτό δεν προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα:

Νοείται περαιτέρω ότι, καθόσον αφορά εισόδημα από σύνταξη χηρείας που λαμβάνεται στη βάση πέραν της μιας από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) μέχρι (γ), τα ποσά που λαμβάνονται ως σύνταξη χηρείας συνυπολογίζονται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται ο συντελεστής μηδέν τοις εκατόν (0%) με βάση το Δεύτερο Παράρτημα.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, άτομο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται για κάθε φορολογικό έτος να επιλέγει να φορολογείται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και του Μέρους V:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, η ισχύς των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης λογίζεται ότι άρχισε από το φορολογικό έτος 2014.