Συντάξεις από την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό

20. Το εισόδημα ατόμου, το οποίο είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, από σύνταξη για υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί εκτός της Δημοκρατίας, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή πέντε σεντ για κάθε λίρα:

Νοείται ότι το εισόδημα αυτό δεν προστίθεται με οποιοδήποτε άλλο εισόδημα:

Νοείται περαιτέρω ότι το άτομο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται για κάθε φορολογικό έτος να επιλέγει να φορολογείται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είτε σύμφωνα με τις διατάξεις των Μερών III και V του παρόντος Νόμου.