Αμοιβή απόδοσης που συνδέεται με ΟΣΕΚΑ

20Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, η μεταβλητή αμοιβή ατόμου, που εργοδοτείται στη Δημοκρατία-

(α) Από Εταιρεία Διαχείρισης. ή

(β) από εταιρεία στην οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής “ΟΣΕΚΑ”) που διαχειρίζεται. ή

(γ) από εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΣΕΚΑ,

η οποία συνιστά αμοιβή απόδοσης (performance fee) υπόκειται σε φόρο συντελεστή ύψους οκτώ τοις εκατό (8%).

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση-

(α) Aτόμου που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία (3) από τα  πέντε (5) φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότησή του στη Δημοκρατία· και

(β) ατόμου που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία κατά το έτος που προηγείται του έτους που άρχισε η εργοδότησή του και του οποίου η εργοδότηση στη Δημοκρατία, από Εταιρεία Διαχείρισης ή από εταιρεία στην οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή από εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΣΕΚΑ, άρχισε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2018.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται-

(α) Mόνο στην περίπτωση ατόμου το οποίο με την έναρξη της εργοδότησής του από  Εταιρεία Διαχείρισης ή από εταιρεία στην οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή από εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΣΕΚΑ καθίσταται κάτοικος της Δημοκρατίας,

(β) μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων (identified staff), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 123Α του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και σε κατηγορίες υπαλλήλων εταιρείας στην οποία η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ έχει αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ, αντίστοιχα,

(γ) στην περίπτωση που η αμοιβή απόδοσης χορηγείται εφόσον η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ υπερβαίνει το ποσό της αρχικής επένδυσης των επενδυτών,

(δ) για κάθε άτομο για περίοδο δέκα (10) ετών, συνολικά, σε μία ή περισσότερες εργοδοτήσεις, περιλαμβανομένων του έτους έναρξης και του έτους τερματισμού της εργοδότησης:

Νοείται ότι μετά τη συμπλήρωση της περιόδου των δέκα (10) ετών, συνεχόμενων ή μη, το άτομο φορολογείται με βάση τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και του Μέρους V.

(4) Το ελάχιστο ποσό φόρου που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά έτος.

(5) Η αμοιβή ατόμου που φορολογείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα για σκοπούς φορολόγησης του εισοδήματος.

(6) Σε περίπτωση που η αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται υπό μορφή τίτλων, η αξία της ισούται με την αγοραία αξία των παραχωρηθέντων τίτλων κατά την ημερομηνία που η κυριότητά τους περιέρχεται στο άτομο μείον οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε από το άτομο για την απόκτησή τους.

(7) Άτομο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται, για κάθε φορολογικό έτος που εμπίπτει στην περίοδο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), να επιλέγει να φορολογείται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και του Μέρους V:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που άτομο επιλέξει να φορολογηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι απαλλαγές που προβλέπονται στα εδάφια (21) και (23) του άρθρου 8 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

(8)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) Ο όρος «αμοιβή απόδοσης» σημαίνει μεταβλητή αμοιβή που συνδέεται με την απόδοση του ΟΣΕΚΑ και μπορεί να βασίζεται σε στοιχεία, όπως ένα μερίδιο των κεφαλαιακών κερδών, ή με την αύξηση της αξίας των κεφαλαίων της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή με την αύξηση οποιουδήποτε τμήματος της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε σύγκριση με  κατάλληλο δείκτη κινητών αξιών ή άλλο μέτρο απόδοσης επενδύσεων·

(β) ο  όρος  «απόδοση  του ΟΣΕΚΑ»  περιλαμβάνει την αύξηση της αξίας των κεφαλαίων και κάθε έσοδο που συνδέεται με τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, όπως μερίσματα, και μπορεί να εκτιμηθεί σε σχέση με έναν στόχο απόδοσης.

(γ) όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν άρθρο και δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο.