Φορολογία επί του ακαθάριστου ποσού δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεως, κ.λ,π

21. Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεως ή άλλου εισοδήματος που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο δεν επιδίδεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία, ως αντιπαροχή για τη χρήση, ή για το προνόμιο της χρήσης, οποιουδήποτε συγγραφικού δικαιώματος, δικαιώματος εκμεταλλεύσεως, σχεδίου, μυστικού τρόπου κατασκευής ή τύπου, εμπορικού σήματος, μεθόδου ή άλλης παρόμοιας ιδιοκτησίας, ή ως αντιπαροχή για τεχνική βοήθεια, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή δέκα σεντ κατά λίρα:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα εκχωρείται για χρήση εκτός της Δημοκρατίας, το ποσό αυτό δε λογίζεται ως εισόδημα το οποίο αποκτάται από πηγές στη Δημοκρατία.

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεως ή άλλου εισοδήματος αποκτάται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή που έχει συσταθεί ή εγγραφεί σε τέτοιο κράτος και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και το εν λόγω ποσό δεν καταβάλλεται από άτομο.

Nοείται έτι περαιτέρω ότι εισόδημα που εμπίπτει στο παρόν άρθρο απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι συνδεδεμένη εταιρεία Kράτους μέλους η οποία αναφέρεται στο Πρώτο Παράρτημα του Nόμου ή μόνιμη εγκατάσταση τέτοιας εταιρείας  που βρίσκεται σε άλλο Kράτος μέλος  όταν το εν λόγω εισόδημα καταβάλλεται–

(i) από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα που καταβάλλονται μέσω μόνιμης εγκατάστασης αυτής που βρίσκεται σε κράτος άλλο από Kράτος μέλος; ή

(ii) από μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία και όταν το εισόδημα αυτό αντιπροσωπεύει εκπιπτόμενη δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Nόμου, για την εν λόγω  μόνιμη εγκατάσταση.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία θεωρείται "συνδεδεμένη" με άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον:

(i) η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας, ή

(ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή

(iii) μια τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία θεωρείται "συνδεδεμένη" με άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον:

(i) η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας, ή

(ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή

(iii) μια τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.