Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων

11Β.-(1) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχει-ρήσεις που δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας συμμετέχουν συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό ανερχόμενο στο πενήντα τοις εκατόν (50%) ή περισσότερο στα δικαιώματα ψήφου, στο κεφάλαιο ή στα κέρδη μίας υβριδικής οντότητας που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία και οι οποίες βρίσκονται σε δικαιοδοσία ή δικαιοδοσίες που αντιμετωπίζουν την υβριδική οντότητα ως πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο, τότε η υβριδική οντότητα θεωρείται εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας και το εισόδημά της είναι φορολογητέο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, στο βαθμό που το εν λόγω εισόδημα δεν υπόκειται άλλως πως σε φόρο στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, για τους σκοπούς δε του παρόντος εδαφίου “οργανισμός συλλογικών επενδύσεων” σημαίνει οργανισμό που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο και οργανισμό που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συνδεδεμένη επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 11Α.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κάτοικου της Δημοκρατίας.