Ασυμφωνίες στη μεταχείριση φορολογικής κατοικίας

11Γ.-(1) Σε περίπτωση που εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας είναι φορολογικός κάτοικος και άλλης δικαιοδοσίας και στο βαθμό που παραχωρείται έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημιές από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας αυτής τόσο στη Δημοκρατία όσο και στην άλλη δικαιοδοσία, τότε, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν παραχωρείται σχετική έκπτωση στη Δημοκρατία στο βαθμό που η άλλη δικαιοδοσία επιτρέπει την έκπτωση έναντι εισοδήματος που δεν αποτελεί εισόδημα διπλής συμπερίληψης, ως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η άλλη δικαιοδοσία είναι κράτος μέλος και σύμφωνα με τη σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ της Δημοκρατίας και του άλλου κράτους μέλους η εταιρεία δεν λογίζεται ως κάτοικος της Δημοκρατίας, η έκπτωση δεν παραχωρείται στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κάτοικου της Δημοκρατίας.