Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

11Α.-(1) Στο βαθμό που μία ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε διπλή έκπτωση-

(α) η έκπτωση του επενδυτή που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας δεν παραχωρείται· και

(β) όταν η έκπτωση παραχωρείται στη φορολογική κατοικία του επενδυτή που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, η έκπτωση του πληρωτή που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας δεν παραχωρείται:

Νοείται ότι, έκπτωση η οποία δεν παραχωρείται δύναται να συμψηφιστεί έναντι του εισοδήματος διπλής συμπερίληψης που προκύπτει είτε στο τρέχον ή σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος.

(2) Στο βαθμό που μία ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε έκπτωση χωρίς συμπερίληψη-

(α) η έκπτωση του πληρωτή που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας δεν παραχωρείται· και

(β) όταν η έκπτωση παραχωρείται στη φορολογική κατοικία  του πληρωτή που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, το ποσό της πληρωμής που διαφορετικά θα δημιουργούσε αποτέλεσμα ασυμφωνίας συμπεριλαμβάνεται στα φορολογητέα έσοδα του λήπτη που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) δεν εφαρμόζονται για ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που προκύπτουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 από πληρωμή τόκου βάσει χρηματοπιστωτικού μέσου προς συνδεδεμένη επιχείρηση, όταν ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(i) Tο χρηματοπιστωτικό μέσο έχει χαρακτηριστικά μετατροπής, διάσωσης με ίδια μέσα ή απομείωσης∙

(ii) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί με μόνο σκοπό να ικανοποιήσει απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζημιών που ισχύουν για τον τραπεζικό τομέα και το χρηματοοικονομικό μέσο αναγνωρίζεται ως τέτοιο στις απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζημιών της εταιρείας κάτοικου της Δημοκρατίας∙

(iii) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί-

(αα) σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα με χαρακτηριστικά μετατροπής, διάσωσης με ίδια μέσα ή απομείωσης στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας∙

(ββ) σε  επίπεδο που απαιτείται, ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζημιών∙

(γγ) όχι ως μέρος δομημένης ρύθμισης∙ και

(iv) η συνολική καθαρή έκπτωση για τον ενοποιημένο όμιλο βάσει της ρύθμισης δεν υπερβαίνει το ποσό που θα προέκυπτε εάν η εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας είχε εκδώσει το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο απευθείας στην αγορά:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παραγράφου (β) δεν εφαρμόζονται για ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων,  όπως ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) ή (στ) του ορισμού «ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων» του άρθρου 2:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου και της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (20) του άρθρου 8, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (20) του άρθρου 8.

(3) Ουδεμία έκπτωση παραχωρείται για οποιαδήποτε πληρωμή διενεργείται από εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας στο βαθμό που η πληρωμή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδοτεί εκπιπτόμενη δαπάνη που δημιουργεί ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μέσω συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή  έχει διενεργηθεί ως μέρος μίας δομημένης ρύθμισης, εκτός στο βαθμό που μία από τις δικαιοδοσίες που εμπλέκονται στη συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών έχει προβεί σε ισοδύναμη προσαρμογή όσον αφορά την εν λόγω ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.

(4) Στο βαθμό που μία ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων αφορά εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού, την οποία διατηρεί εταιρεία που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη στη δικαιοδοσία της άλλης χώρας, τότε η απαλλαγή των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης εξωτερικού που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 36 δεν τυγχάνει εφαρμογής:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης που δεν λαμβάνεται υπόψη εξαιρείται του φόρου στη Δημοκρατία, με βάση σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνομολογήσει η Δημοκρατία με άλλη χώρα που δεν είναι κράτος μέλος.

(5) Στο βαθμό που μία υβριδική μεταβίβαση έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παραχώρηση ελάφρυνσης για φόρο που παρακρατήθηκε στην πηγή επί μίας πληρωμής που προκύπτει από μεταβιβασθέν χρηματοπιστωτικό μέσο σε περισσότερα του ενός εκ των εμπλεκόμενων μερών, η παραχώρηση ελάφρυνσης στη Δημοκρατία από το φόρο παρακράτησης περιορίζεται κατ' αναλογίαν προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα όσον αφορά την πληρωμή.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συνδεδεμένη επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (16) του άρθρου 11:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα ασυμφωνίας απορρέει από τις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε) ή (ζ) του ορισμού «ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων» του άρθρου 2 ή εάν απαιτείται προσαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή του άρθρου 11Β, η απαίτηση για είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) που προβλέπεται στον ορισμό της «συνδεμένης επιχείρησης» στην παράγραφο (η) του εδαφίου (16) του άρθρου 11 καθορίζεται στο πενήντα τοις εκατόν (50%):

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο ενεργεί από κοινού με άλλο πρόσωπο ως προς τα δικαιώματα ψήφου ή την ιδιοκτησία του κεφαλαίου μίας οντότητας θεωρείται ότι διατηρεί συμμετοχή στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου ή της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου της οντότητας που κατέχονται από το άλλο πρόσωπο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ως συνδεδεμένη επιχείρηση σημαίνει επίσης την οντότητα που ανήκει στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς στον οποίο ανήκει και η εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας, την επιχείρηση στην οποία η εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας ασκεί σημαντική επιρροή στον τομέα της διαχείρισης ή την επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση της εταιρείας κάτοικου της Δημοκρατίας.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κάτοικου της Δημοκρατίας.

(8) Η έκπτωση επί νέων κεφαλαίων που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9Β, καθώς και παρόμοιες εκπτώσεις που παραχωρούνται σε άλλες δικαιοδοσίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.