Γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων

33Α.(1) Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου εταιρικού φόρου δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς, την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων και οι οποίες δεν είναι γνήσιες, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων:

Νοείται ότι, ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρούνται μη γνήσιες, στον βαθμό που δεν τίθενται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.

(2) Σε περίπτωση που ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων δεν λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο οφειλόμενος εταιρικός φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.