Αρχή των ίσων αποστάσεων

33. (1) Αν-

(α) Μια επιχείρηση στη Δημοκρατία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση ή τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης άλλου προσώπου· ή

(β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο δυο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων·

και σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές τίθενται ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εμπορικές ή οικονομικές τους σχέσεις όροι που διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη ή οφέλη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα πραγματοποιούντο από μια από τις επιχειρήσεις, αλλά, λόγω των όρων αυτών, δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορεί να περιληφθούν στα κέρδη ή οφέλη της επιχείρησης εκείνης και να φορολογηθούν ανάλογα.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται επίσης αναφορικά με οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) Ένα άτομο είναι συνδεδεμένο με άλλο άτομο αν το πρώτο άτομο είναι σύζυγος ή συγγενής του δεύτερου ατόμου, ή είναι σύζυγος συγγενή του δεύτερου ατόμου, ή είναι συγγενής του συζύγου ή της συζύγου του δεύτερου ατόμου·

(β) ένα πρόσωπο είναι συνδεδεμένο με οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο διατηρεί συνεταιρισμό, και με το σύζυγο ή τη σύζυγο ή συγγενή οποιουδήποτε ατόμου με το οποίο διατηρεί συνεταιρισμό·

(γ) εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία-

(i) σε περίπτωση κατά την οποία το ίδιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος και των δύο εταιρειών·

(ii) σε περίπτωση κατά την οποία το ίδιο πρόσωπο και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος και των δύο (2) εταιρειών·

(iii) σε περίπτωση κατά την οποία μία ομάδα δύο (2) ή περισσότερων προσώπων κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος της κάθε εταιρείας και οι ομάδες είτε αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα είτε δύναται να θεωρηθούν ότι αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα θεωρώντας, σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις, ένα μέλος είτε της μιας είτε της άλλης ομάδας ότι αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο.

(δ) εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο αυτό κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματός της ή το πρόσωπο αυτό και συνδεδεμένα μαζί του πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματός της.

(ε) οποιαδήποτε δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν μαζί για να εξασφαλίσουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος εταιρείας θεωρούνται σε σχέση με την εν λόγω εταιρεία ότι είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο και με οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με οδηγίες οποιουδήποτε από αυτά για να εξασφαλίσει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαίωμα σε μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του εισοδήματος της εταιρείας.

(4) στο παρόν άρθρο—

(α) «έλεγχος», σε σχέση με εταιρεία, σημαίνει την εξουσία προσώπου να εξασφαλίσει—

(i) μέσω κατοχής μετοχών ή δικαιώματος ψήφου στην εταιρεία ή σε σχέση με αυτή, ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ή

(ii) δυνάμει οποιωνδήποτε εξουσιών που της παραχωρεί το καταστατικό ή άλλο έγγραφο που διέπει τη λειτουργία της εν λόγω εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας,

ότι οι υποθέσεις της πρώτης εταιρείας διεξάγονται σύμφωνα με τις επιθυμίες του προσώπου αυτού, και,

(β) [Διαγράφηκε]·

(γ) «συγγενής» σημαίνει σύζυγο και άτομο μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας είτε αυτό είναι άγαμο είτε είναι έγγαμο.

(5)  Σε περίπτωση που ο Έφορος αυξήσει τα κέρδη ή οφέλη επιχείρησης που ασκείται από κάτοικο της Δημοκρατίας ή από πρόσωπο μη κάτοικο στη Δημοκρατία με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, λόγω του ότι οι συναλλαγές του ή οι οικονομικές του σχέσεις με άλλο πρόσωπο κάτοικο της Δημοκρατίας ή με άλλο πρόσωπο μη κάτοικο στη Δημοκρατία με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, που ασκεί επιχείρηση έγιναν με όρους οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του εδαφίου (1), παραχωρείται στο άλλο πρόσωπο έκπτωση ίση με την αύξηση των κερδών ή του οφέλους της επιχείρησης:

Νοείται ότι, η έκπτωση που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου λογίζεται ως δαπάνη, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αναφορικά με τον περιορισμό της αφαίρεσης οποιασδήποτε δαπάνης, σε περίπτωση δε που η αύξηση των κερδών ή του οφέλους του πρώτου προσώπου υπολογίζεται πάνω σε δάνειο, χρηματική διευκόλυνση ή χρεωστικό υπόλοιπο, η έκπτωση που παραχωρείται  στο άλλο πρόσωπο λογίζεται ως τόκος στον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11.

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τις Τιμές Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Φορολογικές Διοικήσεις, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(7) Συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του εδαφίου (3), τα οποία-

(α) είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. ή

(β) έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία.

τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών) Κανονισμούς του 2022, αναφορικά με ελεγχόμενες συναλλαγές τους.

(8) Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών αποτελείται, κατά περίπτωση, από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.

(9) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα απαλλάσσονται από την υποχρέωση-

(α) τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, κατά την οποία οι ελεγχόμενες συναλλαγές τους αθροιστικώς, ανά κατηγορία, δεν υπερβαίνουν ή δεν θα υπερέβαιναν, με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000) ανά φορολογικό έτος.

(β) τήρησης Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποτελούν την Τελική Μητρική Οντότητα ή Παρένθετη Μητρική Οντότητα, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο  Τμήμα Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου.

(10) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα υποβάλλουν στο Τμήμα Φορολογίας, ηλεκτρονικά, Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για κάθε φορολογικό έτος μαζί με τη δήλωση εισοδήματος:

Νοείται ότι, τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα επικαιροποιούν το Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών κάθε φορολογικό έτος.

(11) Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών τίθεται στη διάθεση του Εφόρου οποτεδήποτε ζητηθεί, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικού αιτήματος του Εφόρου στα προβλεπόμενα στο εδάφιο (7) πρόσωπα ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτών που ενεργεί ως αντιπρόσωπός τους για το σκοπό αυτό.

(12) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπουν το πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων στο εδάφιο (6) Οδηγιών, το πλαίσιο τήρησης και το περιεχόμενο του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, ως επίσης τον τρόπο τεκμηρίωσης των τιμών των ελεγχόμενων  συναλλαγών:

Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.

(13) Ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να  εξειδικεύει το ακριβές περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και στο Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος θεωρείται μη πλήρης ή μη επαρκής, τις αποδεκτές μεθόδους καθορισμού των τιμών των ελεγχόμενων συναλλαγών και τις μεθόδους καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους.