Φορολογική υποχρέωση αντιπροσώπου κατοίκου εκτός της Δημοκρατίας

32. (1) Κάθε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, θα φορολογείται στο όνομα του πληρεξουσίου του, πράκτορα ή αντιπροσώπου, συνδίκου, παραλήπτη, διαχειριστή ή θεματοφύλακα του, είτε ο εν λόγω πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, πράκτορας, σύνδικος, παραλήπτης, διαχειριστής ή θεματοφύλακας εισπράττει το εισόδημα είτε όχι, με τον ίδιο τρόπο και για το ίδιο ποσό όπως τέτοιο πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία θα φορολογείτο αν ελάμβανε προσωπικά τέτοιο εισόδημα.

(2) Κάθε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία θα υπόκειται σε φορολογία αναφορικά με εισόδημα που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε πληρεξουσιότητα, πρακτορεία, αντιπροσωπεία, συνεταιρισμό ή από πράξεις του συνδίκου ή παραλήπτη, διαχειριστή ή θεματοφύλακά του και τέτοια φορολογία θα γίνεται στο όνομα του πληρεξουσίου, πράκτορα, αντιπροσώπου, συνδίκου ή παραλήπτη, διαχειριστή ή θεματοφύλακα αυτού.

(3) Καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου καθιστά πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία υποκείμενο σε φορολογία στο όνομα μεσίτη ή παραγγελιοδόχου ή άλλου αντιπροσώπου σε περιπτώσεις στις οποίες ο εν λόγω μεσίτης, παραγγελιοδόχος ή άλλος αντιπρόσωπος δεν είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί τη γενική αντιπροσώπευση του μη κατοίκου στη Δημοκρατία προσώπου ή πρόσωπο υποκείμενο σε φορολογία ως να ήταν αντιπρόσωπος σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου αναφορικά με κέρδη ή οφέλη που προέκυψαν από πωλήσεις ή δοσοληψίες που διενεργήθηκαν μέσω του εν λόγω μεσίτη ή αντιπροσώπου.