Φορολόγηση κατά την έξοδο

33Β.-(1) Στο εισόδημα εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας ή μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση, προστίθεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά τη χρονική στιγμή της εξόδου αυτών και της αξίας τους για φορολογικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Eταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, η οποία μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την έδρα της στη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Δημοκρατία δεν έχει πλέον το δικαίωμα φορολόγησης των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων λόγω της μεταβίβασηςˑ

(β) εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από τη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί στη Δημοκρατία στην έδρα της ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που  διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Δημοκρατία δεν έχει πλέον το δικαίωμα φορολόγησης των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων λόγω της μεταβίβασηςˑ

(γ) εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, η οποία μεταφέρει τη φορολογική της κατοικία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, περιουσιακά δε στοιχεία, τα οποία παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση που δύναται να δημιουργηθεί στη Δημοκρατία μετά την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας και για τα οποία η Δημοκρατία διατηρεί δικαίωμα φορολόγησης δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρουˑ

(δ) εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία μεταφέρει την επιχείρηση που ασκείται από τη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί στη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Δημοκρατία δεν έχει πλέον το δικαίωμα φορολόγησης των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων λόγω της μεταβίβασης.

(2) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), το ποσό που προστίθεται στο εισόδημα εταιρείας κάτοικου της Δημοκρατίας ή μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κάτοικου της Δημοκρατίας υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που η μεταβίβαση στη Δημοκρατία  περιουσιακών στοιχείων ή η μεταφορά στη Δημοκρατία της φορολογικής κατοικίας εταιρείας ή επιχείρησης που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης γίνεται από άλλο κράτος μέλος, ως αρχική φορολογική αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται η αξία ως αυτή έχει ορισθεί από το κράτος μέλος από το οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η μεταφορά, εκτός εάν αυτή δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων.

(4) Σε περίπτωση που περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν μεταβιβασθεί εκτός Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α), (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) πρόκειται να επανέλθουν στη Δημοκρατία εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση κινητών αξιών,  περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται ως εξασφάλιση ή όταν η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για σκοπούς διαχείρισης ρευστότητας.

(5)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“αγοραία αξία” σημαίνει το ποσό έναντι του οποίου περιουσιακό στοιχείο δύναται να ανταλλαγεί ή οι αμοιβαίες υποχρεώσεις μπορούν να διακανονιστούν μεταξύ εθελουσίως ενεργούντων μη συνδεδεμένων αγοραστών και πωλητών σε απευθείας συναλλαγή·

“μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων” σημαίνει πράξη με την οποία η Δημοκρατία χάνει το δικαίωμα φορολόγησης των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν υπό τη νομική ή την οικονομική κυριότητα του ίδιου προσώπουˑ

“μεταφορά της φορολογικής κατοικίας” σημαίνει πράξη με την οποία πρόσωπο παύει να είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, ενώ αποκτά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώραˑ

“μεταφορά της επιχείρησης που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης” σημαίνει πράξη με την οποία πρόσωπο παύει να υπόκειται σε φόρο στη Δημοκρατία, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται σε φόρο σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, χωρίς να καθίσταται κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα.