Αντικείμενο του φόρου

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην περίπτωση προσώπου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, για κάθε φορολογικό έτος επιβάλλεται φόρος με συντελεστή ή συντελεστές, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον παρόντα Νόμο στο εισόδημα που κτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας, αναφορικά με:-

(α) οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχείρηση για οποιαδήποτε χρονική περίοδο η εν λόγω επιχείρηση και αν ενασκείται·

(β) οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιοδήποτε αξίωμα ή μισθωτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της κατ' εκτίμηση ετήσιας αξίας καταλύματος, στέγης και διατροφής ή οικίας, καθώς και κάθε άλλο επίδομα, χρηματικής ή άλλης μορφής, που χορηγείται αναφορικά με παρεχόμενες μισθωτές υπηρεσίες στο άτομο το οποίο παρέχει τις μισθωτές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του·

(γ) μερίσματα, τόκους ή προεξοφλήματα·

(δ) οποιαδήποτε σύνταξη, ποσά εισοδήματος πληρωτέα σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου ή σύμφωνα με όρο που τέθηκε σε διαθήκη ή σύμβαση, καθώς και ετήσιες ισόβιοι ή για καθορισμένη περίοδο καταβαλλόμενες πρόσοδοι·

(ε) οποιαδήποτε μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία, περιλαμβανομένης της αξίας του οφέλους το οποίο αποκτά ο ιδιοκτήτης γης εξαιτίας της ανέγερσης πάνω σ' αυτή, με δαπάνες του ενοικιαστή, οποιασδήποτε οικοδομής, ή οποιασδήποτε προσθήκης ή μετατροπής ή και τα δυο, που γίνονται, με δαπάνες του ενοικιαστή, σε οποιαδήποτε οικοδομή, κτίριο, ή έργα, όταν η οικοδομή αυτή ή η προσθήκη ή τροποποίηση θα περιέλθει κατά κυριότητα στον ιδιοκτήτη κατά τον τερματισμό της ενοικίασης, της αξίας του οφέλους αυτού καθοριζομένης υπό του Εφόρου κατά το έτος της ανέγερσης, προσθήκης ή τροποποίησης, χορηγουμένων, τηρουμένων των αναλογιών, των υπό του άρθρου 10 προβλεπόμενων εκπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη όλων των συνθηκών της υπόθεσης:

Νοείται ότι η αξία του οφέλους αυτού-

(i) δεν θα λογίζεται ότι υπερβαίνει τη δαπάνη της ανέγερσης, προσθήκης ή τροποποίησης·

(ii) θα κατανέμεται με ομοιόμορφο τρόπο από τον Έφορο στο χρονικό διάστημα της διάρκειας της ενοικίασης· σε περίπτωση όμως κατά την οποία πριν την παρέλευση του χρονικού τούτου διαστήματος ο ιδιοκτήτης ήθελε αποξενώσει τη γη ή την οικοδομή ή το κτίριο ή τα έργα, το μη φορολογηθέν υπόλοιπο του οφέλους τούτου κατά την ημερομηνία της αποξένωσης της γης ή της οικοδομής ή του κτιρίου ή των έργων, θεωρείται ως εισόδημα του έτους κατά το οποίο η γή ή η οικοδομή ή το κτίριο ή τα έργα διατέθηκαν από τον ιδιοκτήτη, ή του έτους εκείνου και των προηγουμένων πέντε ετών, ή των πραγματικών ετών της ενοικίασης, οποιοδήποτε από αυτά συνιστά το μικρότερο αριθμό ετών·

(στ) οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία- εμπορική εύνοια μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας - εμπορικής εύνοιας·

(ζ) οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης, εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους της άτομα ή των συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας, τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος που ισούται με εννέα τοις εκατό (9%) ετήσια επί του υπολοίπου του δανείου ή της οποιασδήποτε άλλης μηνιαίας χρηματικής διευκόλυνσης στο τέλος κάθε μήνα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης κατά τη διάρκεια του μήνα):

Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενος φόρος επί του μηνιαίου οφέλους βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τους περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών Κανονισμούς.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην περίπτωση προσώπου που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, για κάθε φορολογικό έτος επιβάλλεται φόρος με συντελεστή ή συντελεστές, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, στο εισόδημα που κτάται ή προκύπτει, αναφορικά με:-

(α) οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι κέρδη ή οφέλη από την επιχείρηση εκμετάλλευσης πλοίων ή αεροσκαφών αναφορικά με εισιτήρια ή ναύλα επιβατών ή εμπορευμάτων ή αντικειμένων ταχυδρομείου που επιβιβάζονται ή φορτώνονται στη Δημοκρατία, θα υπόκεινται σε φόρο ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι μόνιμης εγκατάστασης·

(β) κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιοδήποτε αξίωμα ή μισθωτές υπηρεσίες που ασκούνται στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης της κατ' εκτίμηση ετήσιας αξίας καταλύματος, στέγης και διατροφής ή οικίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, χρηματικής ή άλλης μορφής, που χορηγείται αναφορικά με παρεχόμενες μισθωτές υπηρεσίες στο άτομο το οποίο παρέχει τις μισθωτές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του:

Νοείται ότι τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, πρόσωπα που ασκούν κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών δημοσίου δικαίου που υπηρετούν εκτός της Δημοκρατίας θεωρούνται ότι ασκούν τις μισθωτές υπηρεσίες τους στη Δημοκρατία.

(γ) συντάξεις αναφορικά με εργοδότηση που ασκήθηκε στη Δημοκρατία, ποσά εισοδήματος πληρωτέα δυνάμει αποφάσεως δικαστηρίου ή όρου τεθέντος σε διαθήκη ή σύμβαση στη Δημοκρατία, καθώς και ετήσιες ισόβιοι ή για καθορισμένη περίοδο καταβαλλόμενες πρόσοδοι που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, με την εξαίρεση οποιασδήποτε σύνταξης που πληρώνεται από, ή από ταμείο που δημιουργήθηκε από, την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή Αρχή Τοπικής Διοίκησης·

(δ) εισόδημα το οποίο εμπίπτει στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1)·

(ε) οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία - εμπορική εύνοια μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό δαπανήθηκε για την αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας - εμπορικής εύνοιας·

(στ) ανεξάρτητα από την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης ή όχι, το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο από την άσκηση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες εισπράξεις οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ή άλλου ομίλου ή άλλης ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό, που προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία.

(ζ) οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης, εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους της άτομα ή των συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας, τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος που ισούται με εννέα τοις εκατό (9%) ετήσια επί του υπολοίπου του δανείου ή της οποιασδήποτε άλλης μηνιαίας χρηματικής διευκόλυνσης στο τέλος κάθε μήνα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης κατά τη διάρκεια του μήνα):

Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενος φόρος επί του μηνιαίου οφέλους βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τους περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών Κανονισμούς.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε έσοδα από την πώληση δένδρων αναφορικά με τα οποία χορηγήθηκε έκπτωση σύμφωνα με το άρθρο 9 ή οποιαδήποτε αποζημίωση λήφθηκε ή θα ληφθεί δυνάμει ασφάλειας ή άλλως σε σχέση με ζημιά ή καταστροφή των δένδρων αυτών, θα λογίζεται ως εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία:

Νοείται ότι η φορολογία αυτή θα επιβάλλεται πάνω σε ποσό που δεν υπερβαίνει το ύψος των εκπτώσεων οι οποίες έχουν χορηγηθεί μέχρι της εποχής κατά την οποία άρχισε η απόδοση των δένδρων ή το ύψος των καταβληθέντων ασφαλίστρων, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία και έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία δύνανται να επιλέγουν όπως τυγχάνουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης ως οι κάτοικοι της Δημοκρατίας.