Υπηρεσιακό απόρρητο

4. (1) Κάθε άτομο που ασκεί καθήκοντα ή τελεί στην υπηρεσία της εφαρμογής του παρόντος Νόμου υποχρεούται να θεωρεί και τηρεί ως απόρρητο και εμπιστευτικό κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση του , κάθε φορολογική δήλωση ως και κάθε έγγραφο ή φορολογικό κατάλογο που αναφέρεται στο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου, και θα υπογράφει την επί τούτω καθορισθείσα δήλωση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστή.

(2) Άτομο που λαμβάνει γνώση ενός στοιχείου ή έχει υπό τον έλεγχο του ή που δύναται να πληροφορηθεί το περιεχόμενο εγγράφου, φορολογικής δήλωσης ή φορολογικού καταλόγου που αναφέρεται στο εισόδημα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, υποχρεούται να απέχει κατά πάντα χρόνο από κάθε μετάδοση ή κοινοποίηση ή απόπειρα μετάδοσης ή κοινοποίησης του περιεχομένου αυτών εκτός σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μετάδοση ή κοινοποίηση γίνεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται προς το δημόσιο συμφέρον να εξουσιοδοτήσει τη μετάδοση ή κοινοποίηση των ειρημένων στοιχείων, ή του περιεχομένου τέτοιων εγγράφων, φορολογικών δηλώσεων και καταλόγων σε πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία ήθελε αυτός ειδικά καθορίσει.

(2A) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), το Εφοριακό Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 4Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, δύναται να δημοσιεύει τις αποφάσεις που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 20Α του εν λόγω νόμου.