Έφορος Φόρου Εισοδήματος

3. (1) Για την καλή και πιστή εφαρμογή του παρόντος Νόμου ο Διευθυντής θα είναι ο Έφορος επί του Φόρου Εισοδήματος, ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε κάθε ενέργεια την οποία κρίνει αναγκαία και σκόπιμη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου δύναται να ανατίθεται από τον Έφορο σε άλλο ή άλλους Λειτουργούς του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.