Βάση της φορολογίας

6. Ο φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται στο φορολογητέο εισόδημα κάθε προσώπου το οποίο αποκτάται κατά το φορολογικό έτος.