Εκπιπτόμενες δαπάνες για αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση

9Α.  Δαπάνες που διενεργούνται από πρόσωπο για αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση  εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού.