Εκπιπτόμενες δαπάνες

9. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), προς εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος κάθε προσώπου θα εκπίπτουν όλες οι δαπάνες τις οποίες το πρόσωπο αυτό υπέστη εξολοκλήρου και αποκλειστικά προς κτήση του εισοδήματος. Σ' αυτές περιλαμβάνονται:

(α) κάθε ποσό που δαπανήθηκε είτε για την επισκευή οικημάτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, είτε για την ανανέωση, επισκευή ή μετατροπή οποιουδήποτε εργαλείου, σκεύους ή άλλου αντικειμένου, χρησιμοποιουμένων για την κτήση του εισοδήματος·

(β) οι συνήθεις ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από εργοδότη σε Ταμείο που εμπίπτει στο άρθρο 14·

(γ) οι ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις οποιασδήποτε επιχείρησης, εάν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές κατέστησαν ανεπίδεκτες εισπράξεως κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και ότι πράγματι αποσβέσθηκαν με οριστική εγγραφή κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι απαιτήσεις αυτές κατέστησαν πληρωτέες προ της έναρξης του εν λόγω έτους, καθώς επίσης και το ποσό κάθε ειδικής πρόβλεψης αναφορικά με επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες ο Έφορος ικανοποιείται ότι κατέστησαν ή θα καταστούν τελικά ανείσπρακτες:

Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό εισπραχθέν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους αναφορικά με ποσά προηγουμένως διαγραφέντα ή εκπτωθέντα ως απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως, δυνάμει των διατάξεων κάθε προηγούμενου νόμου επιβάλλοντος φόρο επί του εισοδήματος, ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θα λογίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως εισπράξεις της επιχείρησης, για το έτος αυτό·

(δ) οι δαπάνες για επιστημονική έρευνα, καθώς και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη όπως αναγνωρίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις οποίες υπέστη πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση και έχει την οικονομική ιδιοκτησία του άυλου περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει ή ενδέχεται να προκύψει από τη διενέργεια τέτοιων δαπανών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω δαπάνες είναι κεφαλαιουχικής φύσεως, η έκπτωση διεκδικείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (λ) του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω, ότι ουδεμία έκπτωση χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου για τις ως άνω αναφερόμενες δαπάνες που διενεργήθηκαν για την απόκτηση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων ή κτιρίων, περιλαμβανομένων και καταλυμάτων υπαλλήλων, αναφορικά με τις οποίες δύναται να χορηγηθεί έκπτωση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για δαπάνες που διενεργούνται κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024, περιλαμβανομένων δαπανών κεφαλαιουχικής φύσεως, για τις οποίες παραχωρείται έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (λ) του παρόντος εδαφίου, παραχωρείται επιπρόσθετη έκπτωση ίση με το είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εν λόγω δαπανών, η οποία δεν δύναται να τύχει διεκδίκησης παράλληλα με την έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο (κ) του παρόντος εδαφίου και την οποία πρόσωπο δύναται, για κάθε φορολογικό έτος, να αποποιηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.

(ε) Κάθε δαπάνη για την απόκτηση ή ανάπτυξη άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτά ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε, στον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε και στον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε, η οποία έγινε από πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση:

Νοείται ότι, κάθε τέτοια δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως κατανέμεται εξίσου για ίδια χρήση μεταξύ του φορολογικού έτους, στο οποίο αυτή έγινε και των τεσσάρων αμέσως επόμενων ετών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το κέρδος πώλησης οποιουδήποτε άυλου περιουσιακού στοιχείου που αναφέρεται στο εδάφιο αυτό, θεωρείται εισόδημα για σκοπούς του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου εξαιρουμένου οποιουδήποτε κέρδους κεφαλαιουχικής φύσεως από την πώληση τέτοιου άυλου περιουσιακού στοιχείου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν επωφελήθηκε των διατάξεων της παρούσας παραγράφου:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι, από το κέρδος που πηγάζει από τα περιγραφόμενα στο παρόν εδάφιο άυλα περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων και αποζημιώσεων για παράτυπη χρήση τέτοιων στοιχείων) καθώς και από το κέρδος πώλησής τους, λογίζεται ως έξοδο, το ογδόντα τοις εκατόν (80%) επί του κέρδους των δικαιωμάτων και επί του κέρδους πώλησης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται έτι, έτι, έτι, περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που προκύπτει ζημιά αντί κέρδος, το ποσό της ζημιάς το οποίο μπορεί να συμψηφιστεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) και η εν λόγω ζημιά υπολογίζεται όπως υπολογίζεται το κέρδος [Σ.Σ. : Η παρούσα επιφύλαξη λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012]:

Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, έκπτωση που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 33 η οποία πηγάζει από την εκμετάλλευση ή πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων, λογίζεται ως άμεσο έξοδο για σκοπούς υπολογισμού του κέρδους ή της ζημιάς [Σ.Σ. : Η παρούσα επιφύλαξη λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012]:

Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, η έκπτωση που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9Β, η οποία αναλογεί σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, λογίζεται ως άμεσο έξοδο για σκοπούς υπολογισμού του κέρδους [Σ.Σ. : Η παρούσα επιφύλαξη λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012].

Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται-

(α)  Έως την 30ή  Ιουνίου 2021 αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία –

(i) ενέπιπταν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πριν τη 2α Ιανουαρίου 2016ˑ ή

(ii) αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει τη 2α Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2016 και τα οποία κατά το χρόνο απόκτησής τους ενέπιπταν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ή στις διατάξεις παρόμοιου  καθεστώτος για άυλα περιουσιακά στοιχεία σε άλλο κράτος ή των οποίων η απόκτηση δεν έγινε με κύριο σκοπό ή έχοντας ως ένα από τους κύριους σκοπούς την αποφυγή φόρουˑ ή

(iii) αποκτήθηκαν από μη συνδεδεμένο πρόσωπο ή αναπτύχθηκαν από το πρόσωπο το ίδιο, κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει τη 2α Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2016·

(β)  έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει τη 2α Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2016 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην υποπαράγραφο (ii):

Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, στο κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση ή πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνεται -

(α) Το ενσωματωμένο εισόδημα που προκύπτει από την εμπορική χρήση άυλου περιουσιακού στοιχείου που εμπίπτει στον ορισμό «επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο» όπως αυτό καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (κ), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας απόκτησης ή ανάπτυξης αυτούˑ ή

(β) το εισόδημα που προέρχεται από άυλο περιουσιακό στοιχείο που εμπίπτει στον ορισμό «επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (κ), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας απόκτησης ή ανάπτυξης αυτού και για το οποίο υπάρχει μόνο οικονομική ιδιοκτησία:

Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρης ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου:

Νοείται έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου-

«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει το συνδεδεμένο πρόσωπο όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 33·

«άυλα περιουσιακά στοιχεία» θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 είτε παρήγαν εισόδημα είτε είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους.

“κέρδος” για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, υπολογίζεται με την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού.

(στ) δωρεές ή συνεισφορές που έγιναν για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς προς τη Δημοκρατία ή Αρχή Τοπικής Διοίκησης ή προς οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα που εγκρίνεται ως τέτοιο από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση ζημιάς που έγινε εντός του έτους στο οποίο έγινε η δωρεά ή συνεισφορά, κάθε μέρος της ζημιάς μέχρι του ύψους του ποσού της δωρεάς ή συνεισφοράς δεν θα μεταφέρεται και δεν θα συμψηφίζεται με το εισόδημα των επομένων ετών·

(ζ) κάθε δαπάνη που έγινε, ανεξάρτητα από το εάν έγινε για κτήση εισοδήματος ή όχι,

(i) κατά την έκταση που το ποσό των δαπανών υπερβαίνει το ποσό των £350 σε περίπτωση οικοδομής εμβαδού μέχρι 100 τ.μ., ή το ποσό των £300 σε περίπτωση οικοδομής από 101-1000 τ.μ., ή το ποσό των £200 σε περίπτωση οικοδομής εμβαδού από 1001 τ.μ. και άνω, για κάθε τετραγωνικό μέτρο εμβαδού της οικοδομής ή του αρχαίου μνημείου·

(ii) για τη συντήρηση, διατήρηση ή αποκατάσταση αρχαίου μνημείου που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, εάν ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων πιστοποιεί ότι οι δαπάνες έγιναν για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης, διατήρησης ή αποκατάστασης του αρχαίου αυτού μνημείου:

Νοείται ότι καμιά έκπτωση δυνάμει της παρούσας παραγράφου θα χορηγείται-

(i) κατά την έκταση που το ποσό των δαπανών υπερβαίνει το ποσό των εκατόν ογδόντα λιρών για κάθε τετραγωνικό μέτρο εμβαδού της οικοδομής ή του αρχαίου μνημείου·

(ii) αναφορικά με οποιοδήποτε ποσό το οποίον ο ιδιοκτήτης της οικοδομής αυτής ή αρχαίου μνημείου έλαβε δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου ή από οποιοδήποτε δημόσιο ταμείο·

(η) τόκος μέχρι ποσού πεντακοσίων λιρών αναφορικά με δάνειο που δημιουργήθηκε για την ανοικοδόμηση κατοικίας που χρησιμοποιείται συνήθως υπό ατόμου ή των παιδιών του για σκοπούς ιδιοκατοίκησης:

Νοείται ότι η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για το φορολογικό έτος 2003·

(θ) οποιοδήποτε ποσό τόκων αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση·

(ι) ποσά που καταβάλλονται σε Ταμείο το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με Κανονισμούς για σκοπούς εκπαίδευσης και συντήρησης ατόμου το οποίο φοιτά σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, κολλέγιο, σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

(κ) Ποσοστό   ύψους  ογδόντα τοις εκατόν (80%) των επιλέξιμων κερδών που παράγονται από επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείοˑ πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρης ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται δυνάμει της παρούσας παραγράφου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών προκύψει ζημιά αντί κέρδος, το ποσό της εν λόγω ζημιάς που μπορεί να συμψηφιστεί και να μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, περιορίζεται σε ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατόν (20%):

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο δυνατό να εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (ε) και στις διατάξεις της παραγράφου (κ), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (ε):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των επιλέξιμων κερδών, καθώς και για τον καθορισμό των επιλέξιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι, όροι η έννοια των οποίων δεν ορίζεται στο παρόν άρθρο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

(λ) Κάθε δαπάνη για την απόκτηση ή την ανάπτυξη του άυλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία  πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση αναφορικά με την οποία ο Έφορος ήθελε ικανοποιηθεί ότι έγινε προς όφελος της επιχείρησης:

Νοείται ότι, κάθε τέτοια δαπάνη που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο και είναι κεφαλαιουχικής φύσεως κατανέμεται στη χρονική διάρκεια του άυλου περιουσιακού στοιχείου με εύλογο τρόπο, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές με μέγιστη περίοδο τα είκοσι (20) έτηˑ πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να επιλέγει ολόκληρη ή μέρος της έκπτωσης που χορηγείται δυνάμει της παρούσας παραγράφου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε), καθώς και σε φήμη και πελατεία-εμπορική εύνοια και καμία έκπτωση δεν χορηγείται εάν η αγοραία αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι τεκμηριωμένη κατά την κρίση του Εφόρου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ποσά έκπτωσης που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου αλλά δεν έχουν διεκδικηθεί, κατανέμονται ισόποσα και δύναται να διεκδικηθούν στην εναπομείνασα χρονική περίοδο ως αυτή ορίζεται στην πρώτη επιφύλαξη και δικαίωμα έκπτωσης που προκύπτει λόγω κατανομής από προηγούμενα έτη το οποίο δεν διεκδικείται, επίσης κατανέμεται ισόποσα και δύναται να διεκδικηθεί στην εναπομείνασα χρονική περίοδο, ως αυτή ορίζεται στην πρώτη επιφύλαξη.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου δεν εκπίπτονται-

(i) οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία που προβλέπονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου·

(ii) οι αποδοχές, που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, Ταμείο Συντάξεων και Ταμείο Προνοίας δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οι πιο πάνω εισφορές, ως επίσης και οι οποιεσδήποτε απορρέουσες επ’ αυτών επιβαρύνσεις και τόκοι, καταβάλλονται πλήρως εντός δύο (2) ετών από την τελευταία ημερομηνία που αυτές οφείλονται, τότε οι αποδοχές και οι εισφορές αυτές εκπίπτονται κατά το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται όπως οι πιο πάνω.

(2) Στην περίπτωση εισοδήματος ατόμου από ενοικίαση κτιρίων αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) από το εν λόγω ακαθάριστο εισόδημα πριν να αφαιρεθεί η έκπτωση για μείωση της αξίας και φθοράς όπως προνοείται στις διατάξεις του άρθρου 10 και η δαπάνη για τόκους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 'επιχείρηση' περιλαμβάνει εκμίσθωση ιδιοκτησίας.