Απαλλαγές

8. Απαλλάσσονται από το φόρο-

(1) [Διαγράφηκε]·

(2) [Διαγράφηκε]·

(3) [Διαγράφηκε]·

(4) κάθε άλλο ωφέλημα ή επίδομα που χορηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής κατά την αποχώρηση του από το λειτούργημα αυτό σύμφωνα με τους περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμους του 1988 μέχρι 1989·

(5) τα έξοδα παραστάσεως των υπουργών, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των μελών αυτής·

(6) το επίδομα που χορηγείται σε μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή σε υπάλληλο οποιουδήποτε οργανισμού δημόσιου δικαίου για υπηρεσία στο εξωτερικό, νοουμένου ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα πιστοποιήσει ότι το επίδομα τούτο χορηγείται στα εν λόγω άτομα ως αποζημίωση για την έκτακτη δαπάνη την οποίαν αυτά αναγκάζονται να υφίστανται λόγω του ότι υποχρεούνται να διαμένουν μακριά από την Κύπρο προς εκτέλεση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι το ύψος του επιδόματος σε υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου δεν υπερβαίνει το ύψος του αντίστοιχου επιδόματος σε μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας·

(7) οι συντάξεις και έκτακτα επιδόματα που χορηγούνται δυνάμει των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1988 μέχρι 2001·

(8) [Διαγράφηκε]·

(9) οποιοδήποτε κατ' αποκοπή καθοριζόμενο ποσό το οποίο λαμβάνεται εφάπαξ σε μορφή φιλοδωρήματος επί αφυπηρετήσει, μετατροπή συντάξεως, φιλοδωρήματος λόγω θανάτου ή ως εφάπαξ αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης·

(10) το εισόδημα το οποίο πηγάζει από υποτροφία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο εκπαιδευτικό χορήγημα σε άτομο το οποίο φοιτά τακτικά σε πανεπιστήμιο, κολλέγιο, σχολή ή άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα·

(11) κεφάλαια καταβαλλόμενα σε άτομα από οποιεσδήποτε πληρωμές οι οποίες συνιστούν εκπτώσεις που δύνανται να χορηγηθούν δυνάμει του άρθρου 14·

(12) οι αποδοχές ξένων λειτουργών οποιουδήποτε ιδρύματος ασκούντος στη Δημοκρατία εκπαιδευτική, πολιτιστική ή επιστημονική λειτουργία, εάν ο Υπουργός Οικονομικών ικανοποιηθεί ότι δια της απαλλαγής αυτής εξυπηρετείται καλύτερα το δημόσιο συμφέρον

(13) το εισόδημα θρησκευτικού, φιλανθρωπικού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος δημόσιου χαρακτήρα·

(14) το εισόδημα εγγεγραμμένης συνεργατικής εταιρείας αναφορικά με συναλλαγές με μέλη της·

(15) το εισόδημα αρχής τοπικής διοίκησης, όταν το εισόδημα τούτο δεν πηγάζει από οποιαδήποτε επιχείρηση που διεξάγεται από την αρχή αυτή ή από εκμίσθωση ιδιοκτησίας·

(16) το εισόδημα κάθε ταμείου που εμπίπτει στο εδάφιο (3) του άρθρου 14·

(17) τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει, το εισόδημα εταιρείας που συστάθηκε αποκλειστικά και μόνο για την προαγωγή της τέχνης, της επιστήμης ή του αθλητισμού, η οποία δεν συνεπάγεται την κτήση κέρδους από την εταιρεία αυτή ή τα μέλη της και της οποίας οι δραστηριότητες περιορίζονται μόνο στο σκοπό αυτό·

(18) οι αποδοχές ξένων διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων, εάν αυτοί δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου απολαμβάνουν διπλωματικής ασυλίας με όρους αμοιβαιότητας·

(19) Ολόκληρο το εισόδημα προσώπου από τόκους:

Νοείται ότι τόκος που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, καθώς και τόκος που αποκτά συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου, δε θεωρείται τόκος για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου˙

(20) εισόδημα από μερίσματα:

Νοείται ότι, όταν εταιρεία κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία λαμβάνει μερίσματα, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που τα εν λόγω μερίσματα εκπίπτουν για σκοπούς καθορισμού του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας [Σ.Σ.: Η παρούσα επιφύλαξη τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016]:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνει εφαρμογής σε εισόδημα από μερίσματα, το εν λόγω εισόδημα δεν θεωρείται μέρισμα για σκοπούς του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου [Σ.Σ.: Η παρούσα επιφύλαξη τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016]:·

(21) είκοσι τοις εκατόν (20%) της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης του στη Δημοκρατία, ή €8.550, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο. η απαλλαγή αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση, αναφορικά με εργοδότηση που άρχισε εντός του έτους 2012 μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022, με μέγιστη χρονική περίοδο στα οποία χορηγείται η απαλλαγή τα πέντε (5) έτη που ακολουθούν από το έτος της εργοδότησης.

(21Α) τo είκοσι τοις εκατόν (20%) της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία ή ποσό ύψους οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€8.550), οποιοδήποτε είναι το μικρότερο, από άτομο το οποίο για τρία (3) συνεχή έτη, αμέσως πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία,  εργοδοτείτο εκτός της Δημοκρατίας σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας και του οποίου η έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία γίνεται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022 μέχρι και το έτος 2027:

Νοείται ότι, η απαλλαγή χορηγείται για χρονική περίοδο επτά (7) φορολογικών ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος που έπεται το έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία» και ο όρος «πρώτη εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το εδάφιο (23Α)·

(22) κέρδος από τη διάθεση τίτλων:

Νοείται ότι η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου, συνιστά διάθεση τίτλου.

(23)  Το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία, η οποία έναρξη έγινε μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022:

Νοείται ότι –

(i) η απαλλαγή χορηγείται για δέκα (10) έτη κατά τα οποία ασκείται εργοδότηση στη Δημοκρατία, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης, εφόσον τα εισοδήματα από την εν λόγω εργοδότηση υπερβαίνουν τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως˙

(ii) η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε άτομο το οποίο ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία (3) από τα πέντε (5) φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στη Δημοκρατία, καθώς και σε άτομο που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία κατά το έτος που προηγείται του έτους που άρχισε η εργοδότηση˙

(iii) η απαλλαγή αυτή χορηγείται σε οποιοδήποτε έτος στο οποίο τα εισοδήματα από την εργοδότηση του στη Δημοκρατία υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως,  ανεξάρτητα αν σε κάποιο έτος τα εισοδήματα από την εργοδότηση του μειώνονται κάτω από τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι όταν άρχισε η εργοδότηση του στη Δημοκρατία τα εισοδήματα από την εργοδότηση του στη Δημοκρατία υπερέβαιναν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως, και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στα ετήσια εισοδήματα από την εργοδότηση στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση της απαλλαγής˙

(iv) η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδάφιου (21) δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν ισχύει η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου˙

(v) οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παρούσας επιφύλαξης τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση ατόμου του οποίου η εργοδότηση ξεκινά από και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(23Α) τo πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία και του οποίου η έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετέπειτα:

Νοείται ότι,

(i) η απαλλαγή χορηγείται για χρονική περίοδο δεκαεπτά (17) φορολογικών ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία·

(ii) η απαλλαγή χορηγείται για οποιοδήποτε έτος στο οποίο η αμοιβή από εργοδότηση στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000), ανεξαρτήτως εάν σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος η αμοιβή μειώνεται κάτω των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€55.000), νοουμένου ότι κατά το πρώτο ή δεύτερο έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία η αμοιβή υπερέβαινε τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) ετησίως και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στην ετήσια αμοιβή από εργοδότηση στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση της απαλλαγής·

(iii) ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), η απαλλαγή χορηγείται κατά το φορολογικό έτος έναρξης της πρώτης εργοδότησης, νοουμένου ότι η αμοιβή από την πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες υπερβαίνει τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000), καθώς και κατά το φορολογικό έτος τερματισμού της εργοδότησης στη Δημοκρατία ή της λήξης της περιόδου των δεκαεπτά (17) ετών που ορίζεται στην υποπαράγραφο (i), νοουμένου ότι η αμοιβή από την εργοδότηση στη Δημοκρατία κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες υπερβαίνει τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000)·

(iv) για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, άτομο θεωρείται ότι έχει «έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία» όταν για πρώτη φορά ασκεί μισθωτές υπηρεσίες στη Δημοκρατία είτε σε εργοδότη κάτοικο της Δημοκρατίας είτε σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιστασιακή πλήρης ή μερική εργοδότηση στη Δημοκρατία για περίοδο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες σε ένα φορολογικό έτος και ο όρος «πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία» ερμηνεύεται ανάλογα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως του έτους έναρξης εργοδότησης στη Δημοκρατία, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι τη συμπλήρωση περιόδου δεκαεπτά (17) συνεχόμενων φορολογικών ετών, αρχής γενόμενης από το φορολογικό έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμου, το οποίο για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) συνεχόμενων ετών, αμέσως πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας και-

(i) επωφελήθηκε της προβλεπόμενης  στο εδάφιο (23) απαλλαγής και έχει συνεχή εργοδότηση στη Δημοκρατία από το έτος έναρξης της εργοδότησής του μέχρι και το φορολογικό έτος 2021· ή

(ii) του οποίου η πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία άρχισε μεταξύ των ετών 2016 και 2021, με αμοιβή που υπερέβαινε τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) ετησίως· ή

(iii) του οποίου η πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία άρχισε μεταξύ των ετών 2016 και 2021, με αμοιβή που δεν υπερέβαινε τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) ετησίως και εντός χρονικής περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 6) Νόμου του 2022, η αμοιβή υπερβεί τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) ετησίως:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι,

(i) σε περίπτωση κατά την οποία χορηγείται η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο απαλλαγή, δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες στα εδάφια (21), (21Α) και (23) απαλλαγές·

(ii) η απαλλαγή χορηγείται σε κάθε άτομο,  άπαξ εφ’ όρου ζωής, για τα έτη που εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου·

(24) Οποιοδήποτε κέρδος προκύπτει από συναλλαγματικές διαφορές που οφείλονται στη διακύμανση συναλλαγματικών ισοτιμιών, με εξαίρεση το κέρδος που προκύπτει από την εμπορία συναλλάγματος:

Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στην εμπορία συναλλάγματος δύναται να επιλέξει ανέκκλητα όπως οι μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές δεν υπόκεινται σε φόρο και δεν εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος, εάν αφορούν κέρδη και ζημιές, αντίστοιχα· η ανέκκλητη επιλογή υποβάλλεται σε εγκεκριμένο από τον Έφορο έντυπο, μαζί με την αμέσως επόμενη δήλωση του αντικειμένου του φόρου που το πρόσωπο οφείλει να επιδώσει μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι η δήλωση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 5 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Νόμου.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «κέρδος που προκύπτει από συναλλαγματικές διαφορές» περιλαμβάνει και κέρδος από δικαιώματα ή παράγωγα συναλλάγματος και ο όρος «εμπορία συναλλάγματος» περιλαμβάνει και εμπορία δικαιωμάτων ή παραγώγων συναλλάγματος.

(25) Οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος προσώπου το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας δι’ ιδίαν χρήσιν από το δανειστή η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για σκοπούς φορολόγησης του δανειστή δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή αναδιάρθρωσης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στο δανειολήπτη:

Nοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που:

(i)  Κατά την αναδιάρθρωση ή

(ii) κατά τη διάθεση ή κατοχή δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης,

επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση στο δανειολήπτη οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης, τότε καταβάλλεται φόρος από το δανειολήπτη κατ' αναλογία επί του ποσού που επιστρέφεται.

Για σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης -

(i) Ο φόρος που προκύπτει βαρύνει το δανειολήπτη και παρακρατείται από το δανειστή από το εν λόγω ποσό που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση και καταβάλλεται στον Έφορο·

(ii) o φόρος που προκύπτει και καταβάλλεται δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης και των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015 και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση.

(26) Μέχρι του πενήντα τοις εκατόν (50%) του φορολογητέου εισοδήματος προσώπου δραστηριοποιούμενου στη Δημοκρατία στον τομέα παραγωγής ταινιών, σειρών και άλλων συναφών προγραμμάτων οπτικοακουστικής όπως οι δραστηριότητες  αυτές καθορίζονται στο Σχέδιο, το οποίο δεν υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) των επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτές εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή εφαρμογής του Σχεδίου:

Νοείται ότι, η απαλλαγή από το φορολογητέο εισόδημα στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού, μεταφέρεται και παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένων των πιο πάνω ποσοστιαίων περιορισμών:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το πρόσωπο που διεκδικεί την απαλλαγή έχει διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων με βάση το Σχέδιο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο Έφορος διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης Γνωστοποίησης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.