Καμιά φορολογία του μετόχου σε περίπτωση ανταλλαγής μετοχών

29. (1) Η παραχώρηση μετοχών στο κεφάλαιο της λήπτριας ή αποκτώσας εταιρείας σε μέτοχο της μεταβιβάζουσας ή αποκτώμενης εταιρείας σε αντάλλαγμα μετοχών στο κεφάλαιο της τελευταίας εταιρείας, δεν συνεπάγεται, αυτή καθαυτή, καμία φορολόγηση των κερδών ή οφελών αυτού του μετόχου.

(2) Οι μετοχές που παραχωρούνται θα έχουν την ίδια αξία για φορολογικούς σκοπούς όπως είχαν οι ανταλλασσόμενες μετοχές αμέσως πριν την αναδιοργάνωση.

(3) Η εφαρμογή του εδαφίου (1) δεν εμποδίζει τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταγενέστερη μεταβίβαση των μετοχών που λήφθηκαν.