Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 μέχρι 29

29Α. (1) Οι διατάξεις των άρθρων 26 μέχρι 29 εφαρμόζονται αναφορικά με αναδιοργάνωση για την οποία ο Έφορος ικανοποιείται ότι αυτή ενέχει πραγματικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό· ο Έφορος δύναται να μην χορηγήσει την απαλλαγή από το φόρο των κερδών που πραγματοποιούνται λόγω αναδιοργάνωσης, αν κρίνει ότι ο βασικός σκοπός ή ένας από τους βασικούς σκοπούς της αναδιοργάνωσης είναι η αποφυγή, η μείωση ή η αναβολή καταβολής φόρου ή η άμεση ή έμμεση κατανομή περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε επιχείρησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την καταβολή ή με τη μείωση ή την αναβολή της καταβολής φόρου και δύναται δε να ζητήσει την προσκόμιση στοιχείων τα οποία ήθελε κρίνει αναγκαία για την εξακρίβωση του σκοπού της αναδιοργάνωσης:

Νοείται ότι, η  απόφαση του Εφόρου για μη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο λόγω αναδιοργάνωσης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να επιδέχεται ένστασης και προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 20Α  του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

(2)(α) Κατά τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο των κερδών που πραγματοποιούνται λόγω αναδιοργάνωσης, ο Έφορος μπορεί να επιβάλει όρους σε σχέση με τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και την περίοδο κατά την οποία οι μετοχές που εκδίδονται στα πλαίσια αναδιοργάνωσης οφείλονται να κρατηθούν από το λήπτη, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη:

Νοείται ότι, από την περίοδο υποχρεωτικής κατοχής εξαιρούνται οι μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο, καθώς και οι μεταβιβάσεις μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής.

(β) Σε περίπτωση που οι όροι που τίθενται από τον Έφορο δεν τηρούνται, η αναδιοργάνωση θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 26 μέχρι 29 και οποιαδήποτε φορολογία δεν επιβλήθηκε λόγω της αναδιοργάνωσης καθίσταται άμεσα οφειλόμενη και απαιτείται όπως καταβληθεί είτε από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία, αν δεν έχει διαλυθεί, είτε από τη λήπτρια εταιρεία ή από τα πρόσωπα στα οποία εκδόθηκαν ή μεταβιβάστηκαν οι μετοχές.