Έννοια του όρου αναδιοργάνωση

30. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «αναδιοργάνωση» σημαίνει συγχώνευση, μερική διάσπαση, μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών και μεταφορά  του εγγεγραμμένου γραφείου, μεταξύ εταιρειών οι οποίες έχουν την κατοικία τους στη Δημοκρατία και ή εταιρειών που δεν έχουν την κατοικία τους στη Δημοκρατία και -

(α) 'συγχώνευση', σημαίνει πράξη με την οποία-

(i) μια ή περισσότερες εταιρείες, κατά τη διάλυσή τους χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζουν το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία έναντι παραχώρησης στους μετόχους τους, μετοχών στο κεφάλαιο της άλλης εταιρείας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των μετοχών αυτών,

(ii) δυο ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν, κατά τη διάλυσή τους χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους, σε μια νέα εταιρεία που ιδρύουν, έναντι παραχώρησης στους μετόχους τους, μετοχών στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των μετοχών αυτών,

(iii) μια εταιρεία, κατά τη διάλυσή της χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της, στην εταιρεία η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών στο κεφάλαιο της·

(β) 'διάσπαση' σημαίνει πράξη με την οποία μια εταιρεία, κατά τη διάλυσή της χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της, σε δύο ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νέες εταιρείες, έναντι αναλογικής παραχώρησης μετοχών στους μετόχους της, μετοχών στο κεφάλαιο των ληπτριών εταιρειών, και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των μετοχών αυτών·

(β1) 'μερική διάσπαση': σημαίνει πράξη με την οποία μια εταιρεία, χωρίς να διαλυθεί, μεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριοτήτων σε μία ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νέες εταιρείες, αφήνοντας τουλάχιστον έναν κλάδο δραστηριότητας στη μεταβιβάζουσα εταιρεία, έναντι αναλογικής παραχώρησης για τους μετόχους της, τίτλων παραστατικών του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών που λαμβάνουν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και ενδεχομένως, έναντι καταβολής ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των μετοχών αυτών·

(γ) 'μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού' σημαίνει πράξη με την οποία μια εταιρεία, χωρίς τη διάλυσή της χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο ή ένα ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της σε μια άλλη εταιρεία έναντι ανταλλαγής μετοχών στο κεφάλαιο της λήπτριας εταιρείας·

(δ) 'ανταλλαγή μετοχών': σημαίνει την πράξη με την οποία μια εταιρεία αποκτά συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας σε ποσοστό το οποίο της παρέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αυτής ή, έχοντας αποκτήσει μια τέτοια πλειοψηφική συμμετοχή, αποκτά μια περαιτέρω συμμετοχή, έναντι παραχώρησης για τους μετόχους της δεύτερης αυτής εταιρείας, σε αντάλλαγμα των μετοχών τους, μετοχών στο κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των μετοχών αυτών·

(ε) 'μεταβιβάζουσα εταιρεία' σημαίνει εταιρεία που μεταβιβάζει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της, ή που μεταβιβάζει το σύνολο ή ένα ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της·

(στ) 'λήπτρια εταιρεία' σημαίνει εταιρεία που δέχεται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, ή το σύνολο ή ένα ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της μεταβιβάζουσας εταιρείας·

(ζ) 'αποκτώμενη εταιρεία' σημαίνει εταιρεία στην οποία μια άλλη αποκτά συμμετοχή με ανταλλαγή μετοχών·

(η) 'αποκτώσα εταιρεία' σημαίνει εταιρεία που αποκτά συμμετοχή με ανταλλαγή μετοχών·

(θ) 'κλάδος δραστηριότητας' σημαίνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ενός τμήματος μιας εταιρείας και τα οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη επιχείρηση, δηλαδή, ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα·

(ι) 'μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου' σημαίνει την πράξη με την οποία μια ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή μια ευρωπαϊκή συνεργατική εταιρεία (SCE), χωρίς τη διάλυσή της ή τη σύσταση νέου νομικού προσώπου, μεταφέρει το εγγεγραμμένο γραφείο της από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος.