Υφιστάμενη συμμετοχή στη μεταβιβάζουσα εταιρεία

28. Όταν η λήπτρια εταιρεία, που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή, αν δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, συμμετέχει στο κεφάλαιο της μεταβιβάζουσας εταιρείας, οποιαδήποτε κέρδη προκύπτουν στη λήπτρια εταιρεία λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής της δεν υπόκεινται σε φορολογία.