Παραβάσεις

45.-(1) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, ή 7 του Μέρους Ι, της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 2(1) του Μέρους V του Πρώτου Παραρτήματος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση  ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε μήνα που διαρκεί η παράλειψη.

(2) Αν κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο, ο Έφορος δεν έχει παραλάβει τη φορολογική δήλωση, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατόν ευρώ (€100):

Νοείται ότι, η πιο πάνω χρηματική επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το οποίο είχε υποχρέωση για υποβολή της φορολογικής δήλωσης που έληγε τη 10η Απριλίου 2020, 27η Απριλίου 2020, 10η Μαΐου 2020, 27η Μαΐου 2020, 10η Ιουνίου 2020, 27η Ιουνίου 2020 και 27η Ιουλίου 2020.

(3) Αν

(α) Κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο ο Έφορος έχει παραλάβει εκείνη τη φορολογική δήλωση αλλά δεν έχει λάβει, είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, το ποσό του Φ.Π.Α. που εμφαίνεται στη φορολογική δήλωση ως καταβλητέο από αυτό το πρόσωπο σε σχέση με εκείνη τη φορολογική περίοδο˙ ή

(β) κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο ο Έφορος ούτε έχει παραλάβει εκείνη τη φορολογική δήλωση ούτε έχει λάβει, είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., αλλά αποδέχεται φορολογική δήλωση που υποβάλλεται ύστερα από την προαναφερθείσα ημέρα και στην οποία εμφαίνεται ποσό Φ.Π.Α. ως καταβλητέο από αυτό το πρόσωπο σε σχέση με εκείνη τη φορολογική περίοδο˙ ή

(γ) ο Έφορος βεβαιώνει ποσό Φ.Π.Α. ως οφειλόμενο από οποιοδήποτε πρόσωπο,

τότε το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε πρόσθετο φόρο ίσο προς δέκα τοις εκατόν (10%) του οφειλόμενου Φ.Π.Α:

Νοείται ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013, 31 Ιουλίου 2013, 31 Αυγούστου 2013 και 30 Σεπτεμβρίου 2013, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος προς πέντε τοις εκατόν (5%), νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2013:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 2020, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και τόκος, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, για τις περιόδους αυτές και δύναται να καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ σε έξι (6) ισόποσες δόσεις, κάθε μία καταβλητέα το αργότερο μέχρι τη δέκατη εκάστου ημερολογιακού μηνός, στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από το μήνα Νοέμβριο του 2020 και λήγει τη 10η Απριλίου του 2021:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση), 47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα-μίνι μάρκετ), 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),   47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής), 47301 (Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ):

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και χρηματική επιβάρυνση, νοουμένου ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο του οποίου η οικονομική δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω, υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ σε τρεις ισόποσες δόσεις καταβλητέες την 10η Απριλίου 2021, 10η Μαΐου 2021 και 10η Ιουνίου 2021:

Υπεραγορές και παντοπωλεία με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, ορυχεία και λατομεία, δασοκομία και υλοτομία, δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων, καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες, ιατροί, κατάσκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις, χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα, χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις, εμπορικοί αντιπρόσωποι, χονδρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις, δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες, νοσοκομειακές δραστηριότητες, γηροκομεία, φαρμακεία, εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων, λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες, χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια, δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες, δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες, κτηνιατρικές δραστηριότητες, δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες, νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, καθαριστήρια με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, πρατήρια πώλησης καυσίμων, υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, κανένα πρόσωπο δεν υπόκειται σε πρόσθετο φόρο ίσο με δέκα τοις εκατόν (10%), το οποίο είχε υποχρέωση για καταβολή του φόρου τη 10η Απριλίου 2020, 27η Απριλίου 2020, 10η Μαΐου 2020, 27η Μαΐου 2020, 10η Ιουνίου 2020, 27η Ιουνίου 2020 και 27η Ιουλίου 2020:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Μαρτίου 2021, την 30ή Απριλίου 2021 και την 31η Μαΐου 2021 δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και χρηματική επιβάρυνση, νοουμένου ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2021, τη 10η Νοεμβρίου 2021 και τη 10η Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα, και η οικονομική του δραστηριότητα δεν εμπίπτει στους ακόλουθους κώδικες οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προβλέπονται στο Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Υπεραγορές και παντοπωλεία  47.11.1,
Περίπτερα 47.11.2,
Λιανικό εμπόριο τροφίμων,ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 47.2 (εξαιρείται ο κωδικός 47.26.1),  
Ορυχεία και Λατομεία 05, 06, 07, 08 και 09,
Δασοκομία και Υλοτομία 02.4,
Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 61,
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35,
Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων, καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων 20,23,25.7,
Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 21,
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 27, 28, 26.6,
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 33,
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή 36, 37, 38, 39,
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες 64, 65, 66.12,
Ιατροί 86,
Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις 41, 42, 43,
Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα 46.63, 46.73, 46.74,
Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις 45,
Εμπορικοί αντιπρόσωποι 46.11 μέχρι 46.19,
Χονδρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις 46.21, 46.35, 46.43, 46.44, 46.45, 46.47,46.51, 46.52,
Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, 46.39,
Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες 62,
Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 86.1,
Γηροκομεία 87.30.1,
Φαρμακεία 47.73.1,
Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων 47.74,
Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες 47.99.5, 47.99.6,
Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες 49, 50, 52, 53,
Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια 86.10.2, 86.21.2, 86.22.1, 86.23.2, 86.90.1,
Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 87, 97,
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες 59,
Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 96.03,
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 75,
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες 70,
Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 69, 71, 
Καθαριστήρια 96.01,
Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 47.3,
Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 68,
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 80, 81,
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού 77,
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46.39:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ κατά τη 10η Φεβρουαρίου 2022, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και χρηματική επιβάρυνση, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, καταβλητέες μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2022, τη 10η Μαρτίου 2022 και τη 10η Απριλίου 2022.

(4) Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε πρόσθετο φόρο δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω, καταβάλει στον Έφορο τόκο προς εννέα τοις εκατόν ετησίως επί του καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. από την ημέρα που το εν λόγω ποσό κατέστη οφειλόμενο.

(5) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με—

(α) Τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του Μέρους Ι, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου  3(1) του Μέρους V του Πρώτου Παραρτήματος· ή

(β) οποιουσδήποτε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 37 οι οποίοι απαιτούν από αντιπρόσωπο Φ.Π.Α., για τους σκοπούς εγγραφής, να ειδοποιήσει τον Έφορο ότι έχει αρχίσει να ισχύει ή ότι έχει παύσει να ισχύει ο διορισμός του˙ ή

(γ) τις παραγράφους 5(1) ή 6 του Δέκατου Παραρτήματος ∙ ή

(δ) απαίτηση Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1(2Β) του Δέκατου Παραρτήματος∙ ή

(ε)  το άρθρο 13Α αναφορικά με τον τύπο του όρου που επιβάλλεται από τον Έφορο δυνάμει του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου. ή

(στ)τις υποχρεώσεις που υπέχει και προβλέπονται σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή οδηγίες του Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου,

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50).

(6) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5(3) του Δέκατου Παραρτήματος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακόσιων λιρών (£200).

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει ένα ή περισσότερα τιμολόγια που δείχνουν ποσό ότι είναι Φ.Π.Α. ή ότι περιλαμβάνει ποσό αποδοτέο ως Φ.Π.Α. χωρίς να είναι—

(α) Πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ ή

(β) νομικό πρόσωπο που θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου 32 ως μέλος συγκροτήματος˙ ή

(γ) πρόσωπο που θεωρείται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35(3)˙

(δ) πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκδώσει τιμολόγιο δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1(8) του Δέκατου Παραρτήματος˙ ή

(ε) πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της Δημοκρατίας,

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50).

(7Α) Πρόσωπο:

(α) προς το οποίο πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία ή περισσότερες συναλλαγές παραδίδει στον προμηθευτή πιστοποιητικό για τους σκοπούς των άρθρων 13Β(2)(δ) ή 13Γ(1)(γ) και το πιστοποιητικό είναι ανακριβές∙ ή

(β) που πραγματοποιεί ή πρόκειται να πραγματοποιήσει, απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος ετοιμάζει πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 13Β(1)(δ) και το πιστοποιητικό είναι ανακριβές,

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50).

(7Β)  Κάθε πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 ή 11Α ή 11Β ή 11Γ ή 11Δ ή 11Ε ή 12Α υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) ανά φορολογική περίοδο, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000). [Σ.Σ. : βλ. Υποσημείωση αρ. 15 του Ν. 122(Ι)/2020].

(8) Οι πρόσθετοι φόροι και οι χρηματικές επιβαρύνσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβάλλονται από τον Έφορο χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη δόλου, απερισκεψίας ή αμέλειας του προσώπου του υπόχρεου στο φόρο και εισπράττονται ωσάν να ήταν Φ.Π.Α.

(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1Α του Δέκατου Παραρτήματος, σύμφωνα με τους οποίους  υποχρεούται να εκδίδει νόμιμη απόδειξη, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς είκοσι τοις εκατόν (20%) της αξίας της συναλλαγής στην οποία αφορά η νόμιμη απόδειξη.