Παραβάσεις

45.-(1) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, ή 7 του Μέρους Ι, της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 2(1) του Μέρους V του Πρώτου Παραρτήματος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση  ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε μήνα που διαρκεί η παράλειψη.

(2) Αν κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο, ο Έφορος δεν έχει παραλάβει τη φορολογική δήλωση, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση τριάντα λιρών (£30).

(3) Αν

(α) Κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο ο Έφορος έχει παραλάβει εκείνη τη φορολογική δήλωση αλλά δεν έχει λάβει, είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, το ποσό του Φ.Π.Α. που εμφαίνεται στη φορολογική δήλωση ως καταβλητέο από αυτό το πρόσωπο σε σχέση με εκείνη τη φορολογική περίοδο˙ ή

(β) κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο ο Έφορος ούτε έχει παραλάβει εκείνη τη φορολογική δήλωση ούτε έχει λάβει, είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., αλλά αποδέχεται φορολογική δήλωση που υποβάλλεται ύστερα από την προαναφερθείσα ημέρα και στην οποία εμφαίνεται ποσό Φ.Π.Α. ως καταβλητέο από αυτό το πρόσωπο σε σχέση με εκείνη τη φορολογική περίοδο˙ ή

(γ) ο Έφορος βεβαιώνει ποσό Φ.Π.Α. ως οφειλόμενο από οποιοδήποτε πρόσωπο,

τότε το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε πρόσθετο φόρο ίσο προς δέκα τοις εκατόν (10%) του οφειλόμενου Φ.Π.Α:

Νοείται ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013, 31 Ιουλίου 2013, 31 Αυγούστου 2013 και 30 Σεπτεμβρίου 2013, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος προς πέντε τοις εκατόν (5%), νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2013.

(4) Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε πρόσθετο φόρο δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω, καταβάλει στον Έφορο τόκο προς εννέα τοις εκατόν ετησίως επί του καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. από την ημέρα που το εν λόγω ποσό κατέστη οφειλόμενο.

(5) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με—

(α) Τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του Μέρους Ι, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου  3(1) του Μέρους V του Πρώτου Παραρτήματος· ή

(β) οποιουσδήποτε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 37 οι οποίοι απαιτούν από αντιπρόσωπο Φ.Π.Α., για τους σκοπούς εγγραφής, να ειδοποιήσει τον Έφορο ότι έχει αρχίσει να ισχύει ή ότι έχει παύσει να ισχύει ο διορισμός του˙ ή

(γ) τις παραγράφους 5(1) ή 6 του Δέκατου Παραρτήματος ∙ ή

(δ) απαίτηση Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1(2Β) του Δέκατου Παραρτήματος∙ ή

(ε)  το άρθρο 13Α αναφορικά με τον τύπο του όρου που επιβάλλεται από τον Έφορο δυνάμει του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου. ή

(στ)τις υποχρεώσεις που υπέχει και προβλέπονται σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή οδηγίες του Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου,

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50).

(6) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5(3) του Δέκατου Παραρτήματος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακόσιων λιρών (£200).

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει ένα ή περισσότερα τιμολόγια που δείχνουν ποσό ότι είναι Φ.Π.Α. ή ότι περιλαμβάνει ποσό αποδοτέο ως Φ.Π.Α. χωρίς να είναι—

(α) Πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ ή

(β) νομικό πρόσωπο που θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου 32 ως μέλος συγκροτήματος˙ ή

(γ) πρόσωπο που θεωρείται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35(3)˙

(δ) πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκδώσει τιμολόγιο δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1(8) του Δέκατου Παραρτήματος˙ ή

(ε) πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της Δημοκρατίας,

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50).

(7Α)Πρόσωπο:

(α)προς το οποίο πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία ή περισσότερες συναλλαγές παραδίδει στον προμηθευτή πιστοποιητικό για τους σκοπούς των άρθρων 13Β(2)(δ) ή 13Γ(1)(γ) και το πιστοποιητικό είναι ανακριβές∙ ή

(β)που πραγματοποιεί ή πρόκειται να πραγματοποιήσει, απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος ετοιμάζει πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 13Β(1)(δ) και το πιστοποιητικό είναι ανακριβές,

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50).

(8) Οι πρόσθετοι φόροι και οι χρηματικές επιβαρύνσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβάλλονται από τον Έφορο χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη δόλου, απερισκεψίας ή αμέλειας του προσώπου του υπόχρεου στο φόρο και εισπράττονται ωσάν να ήταν Φ.Π.Α.

(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1Α του Δέκατου Παραρτήματος, σύμφωνα με τους οποίους  υποχρεούται να εκδίδει νόμιμη απόδειξη, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς είκοσι τοις εκατόν (20%) της αξίας της συναλλαγής στην οποία αφορά η νόμιμη απόδειξη.