Ανακρίβειες στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες

45Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στον Έφορο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 42Γ, που περιέχει ελλείψεις ή και ανακρίβειες και δεν έχει υποβάλει διορθωτικό έντυπο εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του εν λόγω άρθρου υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους δεκαπέντε ευρώ (€15).