Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αδειούχος κυλικείου" σημαίνει το άτομο, στο οποίο κατακυρώνεται η προσφορά για τη διαχείριση και εκμετάλλευση ενός και μόνο κυλικείου·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“δημόσιο σχολείο ή σχολείο” σημαίνει σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης του οποίου την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από ειδικό νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται δημόσιο σχολείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“Επιστημονική Επιτροπή” σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται με βάση το άρθρο 11·

"εργοδότης" σημαίνει τη Σχολική Εφορεία, στην οποία υπάγεται κάθε σχολείο, ή το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τα Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ή την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης, για τα σχολεία που δεν υπάγονται σε Σχολική Εφορεία·

“Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων” ή “Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.” σημαίνει σώμα προσώπων που διορίζεται με βάση το άρθρο 4·

“κυλικείο” σημαίνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο σχολείο στον οποίο υπάρχουν είδη προϊόντων τα οποία προσφέρονται προς κατανάλωση στους μαθητές του σχολείου σύμφωνα με ειδικό εγκεκριμένο τιμοκατάλογο·

“Σχολική Εφορεία” ή “Εφορεία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου·

“Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων” ή “Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.” σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται με βάση το άρθρο 13·

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και περιλαμβάνει λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος εξουσιοδοτείται γραπτώς από αυτόν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.