Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου~

“δημόσιο σχολείο ή σχολείο” σημαίνει σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης του οποίου την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από ειδικό νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται δημόσιο σχολείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας~

“Επιστημονική Επιτροπή” σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται με βάση το άρθρο 11~

“Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων” ή “Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.” σημαίνει σώμα προσώπων που διορίζεται με βάση το άρθρο 4~

“κυλικείο” σημαίνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο σχολείο στον οποίο υπάρχουν είδη προϊόντων τα οποία προσφέρονται προς κατανάλωση στους μαθητές του σχολείου σύμφωνα με ειδικό εγκεκριμένο τιμοκατάλογο~

“Σχολική Εφορεία” ή “Εφορεία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου~

“Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων” ή “Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.” σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται με βάση το άρθρο 13~

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και περιλαμβάνει λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος εξουσιοδοτείται γραπτώς από αυτόν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.