Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Κυλικείων Νόμος του 2000.