Ιατρικές εξετάσεις

9Ζ.-(1) Με την παραλαβή της βεβαίωσης υποβολής αίτησης, ο αιτητής παραπέμπεται από τον υπεύθυνο του χώρου υποβολής της αίτησης σε νοσηλευτικό ίδρυμα, για την υποβολή του στις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται στον Πίνακα IIΙ.

(2) Ο αιτητής υποχρεούται να παρουσιάζεται για υποβολή στις πιο πάνω αναφερόμενες ιατρικές εξετάσεις εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της βεβαίωσης υποβολής αίτησης και να επιδεικνύει τη βεβαίωση αυτή καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, εάν υπάρχει.

(3) Οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται ατελώς.

(4) Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων, ο αιτητής παρουσιάζεται εκ νέου στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τελική αξιολόγηση της υγείας του και ετοιμάζεται σχετική έκθεση από τον εξετάζοντα ιατρό.

(5) Τα συνολικά αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και η έκθεση του ιατρού  παραδίδονται στον αιτητή. Ο αιτητής οφείλει να παραδώσει τα εν λόγω αποτελέσματα και έκθεση στο Κλιμάκιο. Με την επιφύλαξη του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και αφού εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η ρητή συγκατάθεση του αιτητή, το Κλιμάκιο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία Ασύλου.

(6) Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των εδαφίων (1) έως (4) και της πρώτης πρότασης του εδαφίου (5).