Κίνδυνος διαφυγής για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013

9ΣΤδις. Για τους σκοπούς του Άρθρου 2, στοιχείο ιδ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, οι λόγοι επί τη βάσει των οποίων εικάζεται ότι ο αιτητής ή ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που υπόκειται σε διαδικασία μεταφοράς μπορεί να διαφύγει είναι οποιοιδήποτε από τους ακόλουθους:

(α) Μη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση επιστροφής δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου,

(β) μη συμμόρφωση με την απόφαση μεταφοράς ή/και παρεμβολή εμποδίων στην εκτέλεση της μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων του Δουβλίνου,

(γ) ευλόγως διαπιστωθείσα πρόθεση μη συμμόρφωσης με την απόφαση μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων του Δουβλίνου,

(δ) παροχή ψευδών ή/και παραπλανητικών πληροφοριών,

(ε) καταδίκη που καταγράφεται σε μητρώο της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους και η οποία είναι τέτοια που δημιουργεί εικασία ότι το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να διαφύγει,

(στ) προηγούμενη απέλαση ή επιστροφή ή απομάκρυνση,

(ζ) ψευδής δήλωση περί της διεύθυνσης συνήθους διαμονής,

(η) προηγούμενη εξαφάνιση ή/και διαφυγή,

(θ) εγκατάλειψη των κέντρων ή χώρων υποδοχής ή φιλοξενίας αιτητών,

(ι) μη εντοπισμός στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής και στον δηλωθέντα αριθμό τηλεφώνου και μη συμμόρφωση με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, αφού προηγηθεί η δέουσα έρευνα,

(ια) αβάσιμοι ισχυρισμοί στη διάρκεια συνέντευξης στο πλαίσιο των διατάξεων του Δουβλίνου,

(ιβ) εσκεμμένη καταστροφή εγγράφων ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου κατά ή μετά την άφιξή του στη Δημοκρατία και μη συνεργασία με τις αρχές της Δημοκρατίας, ώστε να αποδειχθεί σε εύλογο βαθμό βεβαιότητας η ταυτότητα ή η εθνικότητα.