Πρόσβαση σε μαθητεία και εκπαίδευση ανηλίκων

9Η.-(1) Ανήλικοι αιτητές και ανήλικα τέκνα αιτητών έχουν πρόσβαση στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας, ενόσω δεν είναι εκτελεστό οποιοδήποτε μέτρο απομάκρυνσης κατ’ αυτών των ιδίων ή των γονέων τους. Η προαναφερόμενη εκπαίδευση δυνατό να παρέχεται σε κέντρο φιλοξενίας.

(2) Το δικαίωμα ανήλικων αιτητών ή ανήλικων τέκνων αιτητών για παρακολούθηση δευτεροβάθμιων σπουδών δεν επηρεάζεται από την ενηλικίωσή τους.

(3)(α) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση παρέχεται άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον ανήλικο ή εξ’ ονόματος αυτού.

(β) Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι αδύνατη λόγω της ειδικής κατάστασης του ανηλίκου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διευθετούν την εφαρμογή άλλων κατάλληλων εκπαιδευτικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και με τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του 2001 και του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(4) Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παρέχονται στους ανηλίκους προπαρασκευαστικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών μαθημάτων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και συμμετοχής τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(5) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.